מכרז פומבי מספר 49/2023 – לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של בית – כנסת בשכונת "חורשת נוח" (מגרש 905), בעיר אופקים

הבהרה אחרונה

דצמבר 13, 2023

עדכון מיום 13/12/2023:

לתשומת לב המציעים, הועלו לאתר החברה מסמכי מכרז עדכניים, כדלקמן;

  1. פרוטוקול כנס מציעים שהתקיים ביום רביעי ה- 13/12/2023, בשעה 13:30, באמצעות zoom.
  2. מצגת אדריכל לתכנון הפרויקט

תיאור המרכז

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה")

מתכבדת להזמין משתתפים להגיש הצעות מחיר לטובת:

לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של בית – כנסת בשכונת "חורשת נוח" (מגרש 905), בעיר אופקים

עיון בסמכי המכרז : ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il.

דמי השתתפות במכרז : בסך של 4,000 , אשר לא יוחזרו בכל מקרה. הנחיות ביחס לאופן עיון וקבלת מסמכי המכרז מופיעות באתר האינטרנט של החברה.

כנס מציעים עיוני – נוכחות לא חובה : יתקיים  ביום רביעי  ה- 13/12/2023 בשעה 13:30 , ב- ZOOM (קישור ל-ZOOM יופיע באתר האינטרנט של החברה  [לשונית
"מכרזים" > לשונית "מכרזי רכש ושירותים" > לשונית "מכרז פומבי 49/2023"] בסמוך למועד תחילת הכנס.

ערבות מכרז (הגשה) : כל  מציע נדרש לצרף ערבות בנקאית בסך של 150,000 (מאה וחמישים אלף) ₪ לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 30/06/2024 ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

הגשת הצעה: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות חוזה ההתקשרות החתום, יוגשו פיסית במעטפה סגורה עליה יצויין מספר המכרז בלבד, במשרדי החברה ברח' תוצרת הארץ 3, אופקים – לשכת מנכ"ל, לידי מנהלת הלשכה (הגב' בתיה שחר), ו/או אצל מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה (הגב' מוריה כהן) עד ולא יאוחר מיום חמישי  ה- 28/12/2023  בשעה 14:00 בדיוק.

* רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז *  |  * אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא *

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.     

להגשה עד

28 דצמבר, 2023

מועד פרסום

5 דצמבר, 2023

קבצים מצורפים

נוסח פרסום 1 -מיום 05/12/2023     לחצו כאן
מעטפת משפטית מהדורה מיום 04/12/2023     לחצו כאן
מפרט טכני מאוחד מהדורה מיום 04/12/2023     לחצו כאן
פרוטוקול כנס מציעים עיוני שהתקיים ביום רביעי ה-13/12/2023 בשעה 13:30 באמצעות zoom     לחצו כאן
מצגת אדריכל מכנס מציעים עיוני עדכני 13/12/2023     לחצו כאן

קישורים

קישור לzoom- כנס מציעים עיוני (נוכחות לא חובה) - יתקיים ביום רביעי ה- 13/12/2023 בשעה13:30     לחצו כאן
קישור לzoom- וועדת מכרזים (פתיחת מעטפות) יתקיים ביום ראשון ה- 31/12/2023 בשעה 09:30     לחצו כאן
תכוניות למכרז עדכני 05/12/2023     לחצו כאן

ועדת מכרזים

31 דצמבר, 2023